I. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.figlarnyaniolek.pl; 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.figlarnyaniolek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawca , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 10. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 11. Konto Klienta - udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności;  

II. Informacje ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod nazwą www.figlarnyaniolek.pl; 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.figlarnyaniolek.pl, prowadzony jest przez Magdalena Sałata Sprzedawca (Sprzedawca). Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy Al. K.E.N. 96 lok. U-14, NIP: 113-252-10-21, tel.: +48 730 380 360 e-mail: kontakt@figlarnyaniolek.pl 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari; b) Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail; c) posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; 2.6. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów 2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  3.1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne. 3.2. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie. 3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 3.5. Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta zgłaszając swoją prośbę o usuniecie Konta Klienta na mail kontakt@figlarnyaniolek.pl 3.6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawca 3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawca 3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawca e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  4.1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 4.3. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup”  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy. 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie potwierdzenia złożenia zamówienia.. 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawca  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu; 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.  

V. Dostawa

5.1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia; 5.2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@figlarnyaniolek.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia. 5.3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawca  oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawca , liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawca  przyjęcia Zamówienia do momentu nadania przez Sprzedawca  przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na stronie http://www.figlarnyaniolek.pl/dostawa.

5.5. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo z prawej strony prezentowanego w Sklepie Produktu w zakładce Dostawa.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia;  

VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

  • Przelew
    • Numer konta: 15 7999 9995 0652 4689 2704 0001
    • Odbiorca: Piotr Sałata
    • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko oraz numer zamówienia
  • PayU
  • Płatność przy odbiorze (płatna dodatkowo 7 zł)

6.3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nieuiszczenie płatności jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.  

VII. Wymiana i odstąpienie od umowy

7.1.  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu produktu), bez podania przyczyn w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. W ciągu 14 dni od otrzymania produktu można go wymienić na inny.

7.2.  Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości dopłaty.

7.3.  W przypadku wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta sklep wylicza różnicę między jednostkowymi kosztami wysyłki zamówienia, które zostało dokonane pierwotnie, a kosztami wysyłki nowo zamówionych towarów.

7.4.  Reklamacji podlega towar uszkodzony lub z wadą fabryczną, kiedy uszkodzenie/wada nie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru.

7.5.  Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na Państwa rachunek bankowy podany podczas zgłaszania chęci odstąpienia od umowy, dokonywany jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru. Zwracany jest koszt produktu oraz koszt najniższej przesyłki.

7.6.  Zwracany towar przyjmujemy tylko w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą, nieużywany i pozbawiony zapachu. Wymiana artykułów pończoszniczych możliwa jest pod warunkiem odesłania towaru w oryginalnym nierozpieczętowanym opakowaniu.

7.7.  Klient wysyła towar na własny koszt.

7.8.  Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, gorsety, stroje kąpielowe, obuwie należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

7.9.  Wymiana towaru dokonywana jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.

7.10. Wymieniony produkt wysyłany jest na koszt sklepu

7.11. Zapakowane produkty prosimy odesłać na adres (o ile nie został ustalony inny podczas kontaktu):

Piotr Sałata

ul. Miklaszewskiego 6/19

02-776 Warszawa

7.12. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

7.13. Po upływie 30 dni od momentu wysłania Klientowi przez Sklep zawiadomienia e-mail, gdy Klient nie wyda dyspozycji co do dalszego postępowania z przesyłką (tj. zwrotu na adres wskazany przez Klienta po uprzednio opłaconych przez Klienta kosztów logistycznych), będzie pobierana opłata w wysokości 35,00 zł netto (35zł plus obowiązująca stawka VAT) za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania.

VIII. Reklamacje

8.1. Piotr Sałata jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.   8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@figlarnyaniolek.pl. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  9.1. Sprzedawca  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawca  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  

Piotr Sałata

ul. Miklaszewskiego 6/19

02-776 Warszawa

tel. 537 369 040

mail: kontakt@figlarnyaniolek.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.   9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.   9.5. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

X. Biuro Obsługi Klienta

Sprzedawca  prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności pod numerem telefonu 730 380 360 oraz pod adresem e-mail: kontakt@figlarnyaniolek.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego  

XI. Postanowienia końcowe

  11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.   11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca , a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawca .   11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.   11.4. Sprzedawca  jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Sprzedawca  posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Sprzedawca  nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.